Syndróm hornej dutej žily v onkológii

Filip Kohútek, Igor Litvin, Mária Tamášová, Branislav Bystrický

Abstrakt


Východiska: Syndróm hornej dutej žily (SVCO- Superior Vena Cava Obstruction) je spôsobený obštrukciou prietoku v hornej dutej žile. V súčastnosti najčastejšou príčinou je karcinóm pľúc alebo iná malignita rastúca expanzívne v hornom mediastine. SVCO je jeden z urgentných stavov u onkologických pacientov a vyžaduje neodkladnú diagnostiku a liečbu.

Prípad 1: 79-ročného pacienta s nemalobunkovým karcinómom pľúc vpravo, III. B štádium, po 2 cykloch chemoterapie sme prijali k hospitalizácii pre klinické známky SVCO.  U pacienta sme indikovali urgentnú rádioterapiu na oblasť tumoru. Pre progredujúci klinický stav počas rádioterapie sme pristúpili k implantácii samoexpanzibilného stentu do hornej dutej žily s rýchlym ústupom klinických ťažkostí. 

 Prípad 2: V druhom  prípade ide o 56-ročnú pacientku s novodiagnostikovaným difúznym veľkobunkovým B-lymfómom vo IV. štádiu s postihnutím mediastina. Pacientka bola s klinickými známkami SVCO privezená na našu chemoterapeutickú ambulanciu ešte pred zahájením onkologickej liečby. Pacientka udávala rozvoj opuchu viečok, tváre a úporného kašľa v priebehu dvoch dní. CT vyšetrenie ukázalo tumor mediastina s kompresiou vena cava superior. U pacientky bola indikovaná urgentná chemoterapia v schéme R-CHOP, ktorá viedla k rýchlemu vymiznutiu príznakov SVCO.

Záver: Syndróm hornej dutej žily je urgentý stav u onkologických pacientov spôsobený externým útlakom hornej dutej žily najčastejšie pľúcnym karcinómom, lymfómom alebo, zriedkavejšie, trombózou centrálneho venózneho katétra. Stav vyžaduje promptnú liečbu a multidisciplinárnu spoluprácu medzi radiačnými a klinickými onkológmi a intervenčnými rádiológmi.


Klíčová slova


Syndróm hornej dutej žily, karcinóm pľúc nemalobunkový, lymfom B-bunkový, rádioterapia, chemoterapia nádorov, stenty

Na tento článek odkazuje