Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem - data z reálné klinické praxe v ČR

Irena Hradecká, Barbora Říhová, Renata Horová, Regina Demlová

Abstrakt


Souhrn

Východiska: Bevacizumab je rekombinantní chimerická monoklonální protilátka, která se selektivně váže na vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF). Kombinace bevacizumabu s chemoterapií je hrazena v České republice u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) v první a vyšších liniích léčby. Pokusili jsme se proto s využítím dat z komplexního onkologického centra náklady na podání bevacizumabu v 1.linii stanovit .

Soubor pacientů a metody: Celkem bylo v naší analýze hodnoceno 218 pacientů.  Finanční náklady na výkony, medikaci a hospitalizaci byly kalkulovány od zahájení léčby bevacizumabem  do doby hodnocení odpovědi nádoru na léčbu při využití RECIST kritérií (Complete Response (CR), Partial Response (PR), Stable Disease (SD), Progressive Disease (PD)), a/nebo do úmrtí. Všichni pacienti byli sledování minimálně po dobu 28 měsíců nebo do úmrtí.

Výsledky: Progrese byla zaznamenána u 194 pacientů (89% souboru). Průměrné náklady v období do progrese onemocnění (PD) (medián doby do progrese 9,1 měsíců) byly 1 002 076,30 Kč, přičemž největší podíl  byl vynaložen na medikaci - průměrně 917 048,60 Kč na jednoho pacienta. Medián do dosažení protinádorové odpovědi (PR, SD nebo CR) byl 9,8 měsíců (zaznamenáno u 21 pacientů). Průměrné náklady na jednoho pacienta představovaly 1 105 823,10 Kč, samotná medikace byla 1 023 827,70 Kč. 170 pacientů (78% souboru) během sledovaného období zemřelo. Průměrné náklady od zahájení léčby bevacizumabem do úmrtí (medián celkového přežití 18,8 měsíců) činily 1 338 874,20 Kč, z toho medikace 1 184 251,10 Kč. 

Závěr: Největší podíl přímých nákladů na léčbu mCRC představují náklady na cílenou biologickou léčbu. Náklady na léčbu bevacizumabem v první linii léčby byly 687 608,20 Kč na jednoho pacienta (69% nákladů do PD), veškerá biologická léčba indikovaná od začátku léčby do úmrtí (bevacizumab v první linii léčby, panitumumab a cetuximab ve vyšších liniích) tvořila 58% všech nákladů (průměrně 778 233,80 Kč na jednoho pacienta).

 


Klíčová slova


Klíčová slova farmakoekonomika-cílená biologická léčba-bevacizumab-chemoterapie-kolorektální karcinom

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.