Antikoagulační léčba a trombembolismus při léčbě bevacizumabem - opatrnost či obavy?

Štěpán Tuček, Andrea Jurečková, Jiří Tomášek, Dagmar Adámková Krákorová, Jana Halámková, Lukáš Pochop

Abstrakt


Inhibice angiogeneze je v onkologii běžným a dostupným postupem, proto je celá řada pacientů, u kterých se tato léčba kombinuje s jinými terapeutickými postupy, mimo jiné antikoagulační a antiagregační léčbou.  Ze současného podávání inhibitorů angiogeneze a antikoagulační léčby jsou stále mezi onkology obavy pro riziko krvácení.  Bevacizumab je z inhibitorů angiogeneze nejlépe prozkoumán. 

Z literatury je zřejmé, že podání bevacizumabu a antikoagulace warfarinem či LMWH je bezpečná.  Rovněž současná léčba bevacizumabem a antiagregace acetylsalicylovou kyselinou (ASA) je bezpečná.

Naopak se opakovaně potvrdilo zvýšení rizika arteriálního a venózního trombembolismu při této léčbě, u kterého může být podání běžné antikoagulační léčby přínosné.  Kromě vyjmenovaných případů závažné a život ohrožující trombembolie nebo plicní embolizace není nutno léčbu bevacizumabem při současném podávání antikoagulace přerušovat ani vysazovat.  Profylaktická antikoagulační léčba není při léčbě bevacizumabem rutinně doporučena, ale je doporučena k individuálnímu zvážení.  Je doporučeno dodržovat odstup od podání bevacizumabu od zavedení trvalého žilního vstupu, právě vzhledem k reálnému riziku formace trombu. 

Zatím nejsou dostupné validní údaje o bezpečnosti podání antiangiogenní léčby v kombinaci s novými antiagregancii a ankoagulancii.


Klíčová slova


bevacizumab, trombembolismus, antikoagulační léčba

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.