Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou v oblasti hlavy krku

Eva Malá, Eva Vejražková, Jana Bielmeierová, Martin Jindra, Milan Vošmik, Jakub Novosad, Luboš Sobotka

Abstrakt


Východiska: Malnutrice u nemocných s rakovinou hlavy a krku (HNC) snižuje přežití, kvalitu života (QOL) i ostatní onkologické výstupy. Cílem tříleté prospektivní studie bylo srovnání kvality života, klinického stavu a symptomů s řadou proměnných (komplikace, přežití, mortalita HNC nemocných).

Soubor pacientů a metody: Do sledování jsme přijali celkem 726 pacientů ve věku 55-72 let s léčitelnou rakovinou hlavy a krku v období od ledna 2004 do prosince 2009. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin - s PEG a enterální výživou a do skupiny bez PEGu, s doporučením  nutričních přípravků podle lokální praxe. Pro sledování kvality života jsme použili dotazníky QOL EORTC C-30 a modul HN-35 (pro měření QOL s rakovinou). Dále jsme zařadili demografická data, onkologická data, nutriční vyšetření, sledování klinických symptomů, Karnofského skórování, Charlsonův index komorbidit a laboratorní ukazatele. Sledování bylo realizováno v pěti kontrolách během následujících tří let.
Výsledky: V prvních šesti měsících jsme nalezli v obou sledovaných skupinách pokles hmotnosti i snížení body mass indexu (BMI). Po překlenutí kritického období a ukončení onkologické léčby, došlo k významnému odlišení vývoje většiny sledovaných parametrů ve prospěch nemocných s PEGem. Negativní faktory ovlivňující přežití, QOL i klinický stav, jsou mužské pohlaví, věk>63let, hypofaryngeální karcinom ve stadiu III-IV, kouření, ztráta hmotnosti>10%, BMI<21 a neakceptování PEG.

Závěr: Kvalita života zásadním faktorem pro nemocné s nádorovým onemocněním. Naše sledování   ukázalo, že nutriční intervence v raném enterální výživy může zlepšit kvalitu života, má příznivý vliv na další vývoj malnutrice i přežití nemocných s rakovinou hlavy a krku. Skupina nemocných s PEG lépe tolerovala onkologickou léčbu, měli nižší výskyt komplikací, kratší čas k návratu stabilního zvyšování hmotnosti, méně rehospitalizací a jejich kratší dobu. Zjistili jsme,  že dotazníky kvality života jsou nesmírně cenné pro vzájemné lepší porozumnění a komunikaci a jsou klíčovým nástrojem pro zlepšení řešení obtíží pacienta během léčby v rámci multidisciplinárního přístupu.

Klíčová slova


Rakovina hlavy a krku, HNC, kvalita života, EORTC, C-30, HN-35, PEG, malnutrice

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.