Analýza nákladové efektivity porovnávající panitumumab plus mFOLFOX6 a bevacizumab plus mFOLFOX6 v první linii metastatického kolorektálního karcinomu s expresí divokého typu (wild-type) onkogenu RAS: Adaptace modelu na podmínky České republiky.

Jindřich Fínek, Jana Skoupá, Petra Jandová

Abstrakt


Východiska: Farmakoekonomická hodnocení jsou součástí rozhodovacího procesu nejen v systému stanovení úhrady, ale i v klinické praxi. Předložená farmakoekonomická analýza hodnotí panitumumab+mFOLFOX6 oproti režimu bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s expresí divokého typu (WT) onkogenu RAS v podmínkách České republiky.

Materiál a metody: Adaptovaný Markovův model vychází z perspektivy plátců zdravotního pojištění, klinická data (účinnost, utilizace zdravotní péče a výskyt nežádoucích účinků) z přímého srovnání ve studii PEAK. Pacienti se v modelu nachází v jednom ze stavů: bez progrese s léčbou, progrese (s/bez léčby), resekce metastáz, stav po úspěšné resekci a smrt. Aktuální výše úhrady byla použita pro odhad nákladů, literární data pro odhad délky následné léčby. Utility vychází z klinických studií s panitumumabem v první až třetí linii terapie. Analýza uvažuje celoživotní horizont, nejistota byla limitována jednocestnou a pravděpodobnostní analýzou sensitivity. Parametr přínosu je rok zachráněného života (LYG) a rok života v plné kvalitě (QALY). Výsledky: Panitumumab+mFOLFOX6 je účinnější a nákladnější než bevacizumab+mFOLFOX6 u pacientů s mCRC a WT RAS v první linii. Inkrementální náklady na QALY jsou 837270Kč, na LYG 615022Kč. Propočtené náklady leží pod hranicí ochoty platit v České republice. Závěr:  Režim panitumumab+mFOLFOX6 je nákladově efektivní intervencí oproti bevacizumab+mFOLFOX6 v první linii WT RAS mCRC.

Klíčová slova


Nákladová efektivita, panitumumab, bevacizumab, kolorektální karcinom.

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.