Analýza přežití 3-letého sledování nemocných s rakovinou hlavy a krku

Eva Malá, Eva Vejražková, Milan Vošmik, Jakub Novosad, Luboš Sobotka

Abstrakt


Východiska: Pacienti s rakovinou hlavy a krku jsou vysoce rizikoví pro rozvoj malnutrice. Dlouhodobé sledování nutričního stavu usnadnilo definovat řadu prognostických ukazatelů pro celkové přežití s možností hodnotit efekt nutriční intervence v dlouhodobém horinzontu, lze sledovat vztahy předem definovaných veličin před léčbou, v jejím průběhu a po ní do délky 3 let.

Materiál a metody: Soubor 726 nemocných s rakovinou hlavy a krku v léčebném záměru, byl sledován po dobu tří let podle stanoveného schematu. Jako klinicky významný jsme stanovili pokles hmotnosti ≥10% v čase vstupu do sledování. Rozdíly a statisticky signifikantní proměnné ve vztahu k přežití (demografická i onkologická data), jsme analyzovali  Coxovou regresí.

Výsledky: Akceptování zavedení PEG je zásadní faktor pro průběh s nižším počtem komplikací, pro zlepšení tolerance onkologické léčby i přežití. V analýze přežití lépe profitují muži. Muži-kuřáci vykazují nejvyšší kardiovaskulární mortalitu (KVS). Muži-stopkuřáci mají nejvýznamnějšímu prodloužení života z 11 na 22 měsíců , p<0.007. Muži-nekuřáci mají prodloužení života z 15 na 23 měsíců (p<0.005) a mají nejnižší KVS mortalitu (11%). Ženy nádorové onemocnění tolerují s menšími subjektivní obtížemi, mají nižší počet komplikací, ale i signifikantně vyšší spotřebu antidepresív (p<0.003), zatímco muži zase vyšší spotřebu analgetik (p<0.001).  WL>10% významně koreluje s klinickými projevy malnutrice a je spojen s nárůstem mortality závislé na rakovině i komplikací p<0.008

Závěr: Důsledné a pečlivé hodnocení nutričního stavu s včasnou intervencí považujeme za esenciální součást komplexní onkologické péče. Za nezávislý rizikový faktor mortality závislé na rakovině považujeme úbytek hmotnosti více než 5% při BMI<21 v čase T0 nebo WL>10 % hmotnosti v T0 při BMI 21-29 či pokračující úbytek hmotnosti do T12 a dále i BMI ≥30. Nejrizikovější profil je mužské pohlaví-kuřák, věk > 63, hypopharyngeální karcinom, stadium III.-IV., ztrátu hmotnosti >10% a neakceptování PEG. Je třeba více dlouhodobých sledování pro zlepšení klinické praxe.  


Klíčová slova


Analýza přežití, Rakovina hlavy a krku, HNC, Malnutrice, hmotnostní úbytek

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.