Terapeutický efekt a tolerance ipilimumabu u metastatického maligního melanomu v dětském věku - kazuistika

Viera Bajčiová

Abstrakt


Východiska maligní melanom je vzácný typ nádoru v dětské populaci. Příčiny vzniku často nejsou známé. Klinické příznaky jsou nespecifické, klinické chování a biologické znaky se liší od melanomu dospělé populace. Nejvýznamnějším prognostickým faktorem je rozsah nemoci. Pro lokalizovaný melanom je chirurgická resekce metodou volby, pokročilý a metastatický melanom patří mezi nevyléčitelné nemoci. Revoluční změny v léčbě melanomu přinesla protinádorová imunoterapie.

Kazuistika: Prezentujeme případ 8 letého chlapce s metastatickým maligním melanomem neznámého origa na základě mutace TP53 (Li Fraumeni syndrom). Absolvoval resekci metastázy a adjuvantní chemoterapii temozolomidem. 1.CR byla dosažena na konci léčby. 25 měsíců od konce léčby metastatická progrese do plic. Absolvoval imunoterapii ipilimumabem, dle našich informací jako první dítě mladší 12 let v Evropě. Celkem absolvoval 3 série ipilimumabu. Pro irAE grade III v průběhu  1. série další podání ipilimumabu s premedikací kortikoidy a antihistaminiky. Rozvinul rovněž asymptomatickou thyreoitidu grade II. Nejlepší dokumentována odpověď – stabilní nemoc. Celkový klinický stav byl excelentní. Po 3 letech od první progrese (EFS 36 měsíců) další masivní progrese v plicích, zahájil léčbu antiPD-1 monoklonální protilátkou (pembrolizumab), v které aktuálně pokračuje. Celkově pacient přežívá 74 měsíců.

Závěry: prezentovaná kazuistika podporuje podání imunoterapie u dětských pacientů mladších 12 let. Léčebný efekt vedl k výraznému prodloužení OS, toxicita je akceptovatelná.  Problémem zůstává výrazně limitovaný počet klinických pediatrických studií s imunoterapií.


Klíčová slova


metastatický maligní melanom, dětský věk, ipilimumab, imunologické vedlejší účinky, léčebný efekt

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.