Molekulární markery u cytogeneticky normální akutní myeloidní leukémie

Veronika Janečková, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Martin Čulen, Zuzana Šustková, Jiří Mayer, Zdeněk Ráčil

Abstrakt


Akutní myeloidní leukémie (AML) je klinicky i molekulárně značně heterogenní onemocnění. Standardně používané konvenční cytogenetické vyšetření a vyšetření FISH přinášejí významnou informaci o biologické i klinické povaze onemocnění a umožňují rozdělení AML pacientů do tří rizikových skupin. Stanovené prognózy však stále zůstává složité u cca 50% nemocných s AML, kteří mají normální cytogenetický nález. V poslední dekádě byla u nemocných s cytogeneticky normální AML objevena  celá řada rekurentních mutací genů, u kterých byl následně prokázán jejich vliv na prognózu. Objev těchto mutací byl umožněn rychlým vývojem molekulárně biologických metod, zejména metod sekvenování nové generace. Kromě prognostického významu je možné  v některých případech využít genové mutace při monitoraci minimální reziduální nemoci v průběhu a po ukončení léčby AML a přestavují také potenciál pro vývoj nové cílené léčby. Důležitost vyšetření genových mutací u nemocných s cytogeneticky normální AML potvrzuje fakt, že WHO klasifikace AML zařadila od roku 2008 přítomnost genových mutací u cytogeneticky normální AML do definice několika samostatných jednotek.

V této práci přinášíme přehled nejvýznamnějších mutací genů, které prokazujeme u nemocných s cytogeneticky normální AML, popisuje jejich význam na prognózu nemocných, jejich význam při sledování minimální reziduální nemoci a jejich potenciál pro vývoj nové cílené léčby. Dále je stručně popsán význam akumulace genových mutací při klonálním vývoji onemocnění a zásadní vliv tohoto fenoménu při relapsu AML.


Klíčová slova


akutní myeloidní leukémie (AML), genetika, mutace, prognóza, minimální reziduální nemoc (MRN), klonální vývoj

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.