Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty – efektivita a toxicita

Eva Skácelíková, David Feltl, Jakub Cvek, Táňa Jelenová, Lukáš Knybel, Hana Tomášková

Abstrakt


Východiska: Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužské populace, jehož incidence nadále stoupá. Velká část onemocnění je diagnostikována v časném bezpříznakovém období, kdy má velice dobrou prognózu. Při rozhodnutí o léčbě pro konkrétního pacienta hraje roli účinnost jednotlivých terapeutických modalit a jejich toxicita. Jednou z metod léčby časných stádií karcinomu prostaty je stereotaktická radioterapie, jejíž první výsledky z našeho pracoviště článek prezentuje.

Soubor pacientů a metody: Soubor zahrnuje 261 pacientů s diagnózou nízce nebo středně rizikového karcinomu prostaty léčených na našem pracovišti stereotaktickou radioterapií v období od srpna 2010 do července 2012. Pacienti absolvovali SBRT (stereotactic body radiotherapy) v dávce 36,25 Gy v 5 frakcích po 7,25 Gy obden. Toxicita léčby byla hodnocena dle škály RTOG. Pro hodnocení kvality života pacienti vyplňovali modifikovaný dotazník EPIC (Expanded Prostate Index Composite). 

Výsledky: Celkové přežití pacientů po léčbě dosahuje 93,1%. Vysoká je i hodnota bRFS (biochemical relapse free survival) 97,7% pro celý soubor našich pacientů, očekávaně horší výsledky jsou ve skupině pacientů se středním rizikem rekurence. Akutní i chronická urologická a gastrointestinální toxicita léčby dle RTOG je nízká. Kvalita života pacientů po léčbě dle dotazníku EPIC byla bezprostředně po léčbě mírně snížena, s delším časovým odstupem se vrátila minimálně ke vstupním hodnotám.

Závěr: Stereotaktická radioterapie je účinnou léčebnou modalitou časného karcinomu prostaty s akceptovatelnou časnou a minimální pozdní toxicitou.


Klíčová slova


karcinom prostaty; stereotaktická radioterapie; kvalita života

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.