Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Časopis je určen všem praktickým a teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající se základním výzkumem.

Publikuje původní práce z celé neurologie a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu, dále krátká sdělení a kazuistiky, které procházejí náročným recenzním řízením, ale i přehledné články, komentáře, diagnostické a léčebné standardy a řadu seriálů (minimonografie s vědomostním testem, okénko statistika či webové okénko).

Výrazem kvality časopisu je měřitelný impakt faktor, a to kontinuálně od roku 1997.

 

Pravidla sekcí

Editorial (pouze zvané)

Editoři
 • Roman Herzig
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Minimonografie (pouze zvané)

Editoři
 • Edvard Ehler
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Přehledný referát

Editoři
 • Edvard Ehler
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Původní práce

Editoři
 • Edvard Ehler
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Krátké sdělení

Editoři
 • Edvard Ehler
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Kazuistika

Editoři
 • Edvard Ehler
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Doporučené postupy

Editoři
 • Edvard Ehler
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Dopis redakci

Editoři
 • Roman Herzig
 • David Školoudík
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Ostatní

Editoři
 • Roman Herzig
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Zaslané rukopisy musejí splňovat formální kritéria shrnutá v dokumentu 
Pokyny pro autory. Pokud nejsou tato kritéria splněna, je autor vyzván 
k formální úpravě rukopisu. Součástí formálních požadavků je i 
doprovodný dopis včetně všech náležitostí (zejména podpisu všech 
spoluautorů a prohlášení vylučující duplicitu).
Po splnění formálních podmínek je nabídnutá práce zařazena 
do recenzního řízení, o čemž jsou autoři informováni. Každá práce 
je recenzována minimálně dvěma nezávislými recenzenty. V některých 
případech je nutné vyžádání další, dodatečné recenze (zejména 
v případě, že se původně oslovení recenzenti neshodnou v hodnocení 
práce), což může trvání recenzního řízení prodloužit. Po ukončení 
1. recenze jsou autoři seznámeni s výsledkem recenzního řízení. 
Může jít buďto o odmítnutí článku (s uvedením důvodů včetně 
hodnocení recenzentů), výzva k revizi článku nebo zcela výjimečně 
přijetí článku bez další revize.
Redakce se snaží udržet trvání recenzního řízení v přijatelných mezích 
tak, abyste do 3 měsíců obdrželi zprávu o výsledku 1. kola recenze.
Obdržení každého materiálu od autorů (ať už článku nabídnutého 
k recenznímu řízení nebo revidovaného článku) je ze strany redakce 
potvrzeno e-mailem.
Pokud tedy autor nedostane do týdne potvrzující mail, je nutno vyloučit 
poruchu komunikace a materiál zaslat znovu nebo si potvrzení vyžádat.
Redakce si vyhrazuje právo zamítnout bez recenzního řízení rukopisy 
prací, které svým zaměřením neodpovídají zaměření České a slovenské
neurologie a neurochirurgie (zejména v případě přehledných článků) 
nebo pokud nepřinášejí nové informace oproti článkům již publikovaným
na podobné téma v ČSNN.
Veškeré materiály je možno zasílat elektronicky (v případě 
doprovodného dopisu s podpisy autorů je nutné dokument oskenovat 
a poslat jako přílohu).

 

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.