Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

 

Pokyny pro autory

 

Časopis je nejdůležitějším zdrojem informací o dvou základních oborech neurověd v České a Slovenské republice, a to o neurologii a neurochirurgii. Jsou v něm publikovány původní práce z celé neurolog e a neurochirurgie, a to jak s praktickým zaměřením, tak charakteru základního výzkumu. Časopis dále obsahuje informace ze života Neurologické a neurochirurgické společnosti J. E. Purkyně, zprávy z domácích a zahraničních sjezdů, zprávy o osobnostech a recenze o publikacích a objevech. Časopis je určen všem praktickým i teoretickým lékařům s neurovědním zaměřením. Potřebné informace v něm naleznou neurologové, neurochirurgové, rehabilitační pracovníci, psychiatři, rentgenologové, anesteziologové, chirurgové, ale i teoretičtí neurovědci zabývající se základním výzkumem. Práce zahraničních autorů jsou publikovány v anglickém jazyce. Cizojazyčné souhrny umožňují i zahraničním čtenářům získat nejlepší informaci o stavu klinických neurověd v ČR a SR.

 

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

 

Požadavky na nabízené rukopisy

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější) a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (např. příjmením autora, klíčovým slovem z názvu a označením text (bez diakritiky): „Vomacka_Parkinson_text.doc“. Použijte řádkování 2 na textovou část včetně legendy, je doporučeno písmo Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl začínejte na nové straně. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte na konci stránky dole uprostřed. Zachovejte pořadí: titulní strana včetně poděkování, souhrn a klíčová slova, vlastní text, přehled literatury.

 

Tabulky mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel) formou samostatného souboru, který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Obdobně grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoliv v rastrové podobě. Každou tabulku a graf uveďte na samostatné straně, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek. Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu po užity. Ověřte si, zda jsou každá tabulka a graf citovány v textu. Soubor pojmenujte obdobně jako text: („Vomacka_Parkinson_tabulky.doc“).

 

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu, ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory a označte obdobně jako text a tabulky („Vomacka_Parkinson_obr1.jpg“). Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.

Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě takto:

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),
 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),
 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

 

Dodržujte prosím zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací.

Legendy k obrazovým přílohám dodejte jako samostatný soubor MS Word, pojmenujte analogicky jako text („Vomacka_Parkinson_legendy.doc“). Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Zároveň dodávejte k obrazovým přílohám i jejich anglickou verzi legend.

Používejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky.

 

Příprava rukopisu

Při přípravě rukopisu vycházejte z příslušných ČSN, rukopis musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors - http://www.icmje.org/ethical_1author.html).

Text původní práce se rozděluje do oddílů: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze. U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuze). Jiné typy článků, jako např. editorial, přehledný referát, krátká sdělení a kazuistiky vyžadují jiné členění.

Název: Musí být výstižný a stručný, optimálně v rozsahu 5–6 slov. Jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu.

Titulní strana: Titulní strana musí obsahovat (1) stručný a výstižný název článku; (2) zkratku křestního jména a příjmení autora či autorů; (3) název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (na první místo uvádějte lékařskou fakultu, poté FN); (4) jméno a adresu autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (vč. e-mailové adresy); (5) uvedení zdrojů podpory formo u poskytnutých grantů, přístrojového vybavení nebo léků a poděkování soukromým osobám.

 

Souhrn a klíčová slova: Druhá strana má obsahovat souhrn ne delší než 200 slov u nestrukturovaného i strukturovaného českého nebo slovenského souhrnu. Anglické souhrny (strukturované i nestrukturované) mohou mít rozsah až 300 slov. Souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce. Strukturovaný souhrn (vyžadovaný u Původních prací) musí obsahovat následující součásti: Cíl, Soubor a metodika, Výsledky, Závěry. Pod souhrnem autor uvede 3 až 10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov autoři vyjdou z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov pak odvodí od anglické verze. Redakce požaduje, aby autoři poskytli i kvalitní anglickou verzi názvu práce, souhrnu a klíčových slov. Pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám). V souhrnu ani klíčových slovech nepoužívejte zkratky!

 

Text článku:

 • dejte prosím pozor na automatické přepisování textu (zejména u cizích slov a jmen)
 • pokud v textu upozorňujete na práci, kterou napsalo více autorů, vkládejte et al (např. „Autoři Jones et al poprvé popsali…“)
 • číslovky do devíti vypisujte slovem, od 10 číslem
 • nepoužívejte automatické odkazy (na tabulky, obrázky, literaturu)

 

Literatura: Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, bez mezer – viz [3,26] nebo [25–27]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání. Práce publikované v České a slovenské ne urologii a neurochirurgii citujte jako Cesk Slov Neurol N. Vyvarujte se odkazů na abstrakta. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „v tisku“; autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Informace z nabídnutých, ale dosud neakceptovaných rukopisů musí být v textu citovány jako „nepublikované sdělení“, a to s písemným souhlasem zdroje. Vyvarujte se citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení. Pro vědecká sdělení musí autoři získat písemný souhlas a ověření správnosti od zdroje osobního sdělení.

 

Články v časopisech

1. Standardní článek v časopisu:

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124(1):980–3. doi: xxxx.

Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následované et al.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, et al. Childhood – leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow‑up. Br J Cancer 1996;73(1):1006–12. doi: xxxx.

 

2. Organizace jako autor:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996;164(5):282–4.

 

3. Články přijaté do tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

 

4. Osoba/y jako autor/ři:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers 1996.

 

5. Kapitola v knize:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995:465–78.

 

6. Sborník z konference

Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15– 19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

 

7. Abstrakt

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

 

8. Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse SS. Factors in the emergency of infectious diseases. Emerg Infect Dis 1995 Jan-Mar; 1(1). Available from URL: www.cdc.gov/nciod/EID/vol1no1/morse.htm (accessed 5 Jun 1998).

 

9. Elektronický materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [accessed 2016 Jan 4]. Dostupné z URL: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.

 

Pro autory používající elektronické citační manažery jako EndNote, Reference Manager nebo Zotero uvádíme, že nová citační norma CSNN je totožná s Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, takže mohou Literaturu vyexportovat v tomto formátu, který bude kompatibilní s CSNN.

 

Formáty prací

Redakce přijímá rukopisy následujících formátů: Editorial (pouze vyžádané), minimonografie (pouze vyžádané), kontroverze (pouze vyžádané), původní práce, přehledné referáty, sdělení z klinické praxe, kazuistiky, dopisy redakci a dále krátká sdělení charakteru recenzí, zpráv ze sjezdů, nekrologů a jubileí apod.

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu maximálně 10 stran vlastního textu (bez titulní strany, abstraktu a literatury – přibližně 2 500 slov), doprovázené maximálně 8 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. Musí obsahovat všechny výše uvedené části (Úvod, Soubor a metodika, Výsledky, Diskuze, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledné referáty jsou přijímány v rozsahu do 10 stran textu. Jejich výběr podléhá rozhodnutí redakce.

Krátká sdělení a Kazuistiky přinášejí klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnosticko u či léčebnou metodou, popisy zajímavých případů. Musejí obsahovat abstrakt, přípustný rozsah bez titulní strany a abstraktu je 6 stran (přibližně 1 500 slov), 10 citací a 4 přílohy.

Dopisy redakci přinášejí odborná sdělení, reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v neurologii a neurochirurgii a postřehy v rozsahu maximálně 2 stran bez příloh.

 

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete v elektronické podobě (text ve formátu MS Word; tabulky a grafy v editovatelné podobě, např. ve formátu MS Excel; grafické a obrazové přílohy ve formátu .jpg nebo .tiff), na e-mailovou adresu csnn@ambitmedia.cz. V případě většího objemu dat zašlete na CD, DVD nebo USB poštou na adresu redakce.  Rukopis musí být doprovázen průvodním dopisem, podepsaným korespondujícím autorem. Tento dopis musí obsahovat: (1) informace o předchozí nebo duplikátní publikaci práce nebo její jakékoliv části, jak bylo uvedeno v tomto dokumentu výše;(2) prohlášení, týkající se finančních nebo jiných závazků, které by mohly vést ke konfliktu zájmů; (3) prohlášení týkající se dodržování etiky při práci s lidmi a zvířaty: Autoři prohlašují, že studie na lidských subjektech popsaná v manuskriptu byla provedena v souladu s etickými standardy příslušné komise (institucionální a národní) odpovědné za provádění klinických studií a Helsinskou deklarací z roku 1975, revidovanou v r. 2000; (4) pokud je v manuskriptu uveden animální experiment, uvedou v doprovodném dopise autoři analogické prohlášení: Autoři prohlašují, že animální experimenty byly provedeny v souladu s institucionálními a národními standardy pro nakládání s laboratorními zvířaty. Obě prohlášení, pokud budou relevantní, budou současně uvedeny v manuskriptu v oddílu Metodika; (5) prohlášení, že rukopis byl přečten a schválen k publikaci všemi spoluautory a že byly splněny požadavky na autorství uvedené výše v tomto dokumentu; (6) jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxové číslo a e‑mailovou adresu autora pověřeného k jednání s ostatními spolu autory o korekturách a konečném schválení publikace; (7) formát práce (přehledný referát, původní práce, krátké sdělení, kazuistika) a rozsah abstrakta a textu (bez literatury) udaný počtem slov. (8) Jako nepovinnou součást mohou autoři uvést dva a více potenciálních recenzentů (včetně mailového kontaktu), čímž mohou urychlit recenzní řízení. Autorům však není zaručeno, že redakce nezvolí jiné recenzenty. Mohou rovněž uvést recenzenty, které si vysloveně nepřejí.

Rovněž doprovodný dopis zasílejte oskenovaný v elektronické podobě.

K článku lze přidat video, a to ve formátech FLV, AVI, WMV, MPG, MPEG.

Autoři jsou povinni odeslat revidovaný rukopis kompletní včetně všech příloh, a to i v případě, že tyto nebyly revidovány. Aktualizované pokyny pro autory vchází v platnosti od č. 2/2016.

Korektury musí být vráceny zpět na adresu redaktorky do tří dnů, jinak bude článek schválen a podepsán k tisku pouze vedoucím redaktorem.

 

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
redakce České a slovenské neurologie a neurochirurgie
Neurologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e‑mail: csnn@ambitmedia.cz

 

Ochrana soukromí pacienta

Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Požadavky na nabízené rukopisy

Celý rukopis včetně příloh musí být k dispozici v elektronické podobě.

Textová část rukopisu musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější) a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně (např. příjmením autora, klíčovým slovem z názvu a označením text (bez diakritiky): „Vomacka_Parkinson_text.doc“. Použijte řádkování 2 na textovou část včetně legendy, je doporučeno písmo Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl začínejte na nové straně. V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte na konci stránky dole uprostřed. Zachovejte pořadí: titulní strana včetně poděkování, souhrn a klíčová slova, vlastní text, přehled literatury.

Tabulky mohou být vytvořeny rovněž pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel) formou samostatného souboru, který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Obdobně grafy zasílejte v editovatelné podobě, např. ve formátu MS Excel. Každou tabulku a graf uveďte na samostatné straně, číslujte je podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu a ke každé tabulce a grafu doplňte stručný popisek. Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky nebo grafu, nikoliv k záhlaví. V zápatí vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce či grafu po užity. Ověřte si, zda jsou každá tabulka a graf citovány v textu. Soubor pojmenujte obdobně jako text: („Vomacka_Parkinson_tabulky.doc“).

Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu, ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory a označte obdobně jako text a tabulky („Vomacka_Parkinson_obr1.jpg“). Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu.

Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě takto:

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm)
 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm)
 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm)

Dodržujte prosím zadané technické parametry, vyhnete se tak zbytečnému zdržení kvůli nutnému doplňování informací.

Legendy k obrazovým přílohám dodejte jako samostatný soubor MS Word, pojmenujte analogicky jako text („Vomacka_Parkinson_legendy.doc“). Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.

Po užívejte pouze standardní zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu, souhrnu a klíčových slovech. Plný název musí předcházet prvnímu uvedení zkratky – s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky. Používejte jednotně zkratky vycházející z českých (slovenských) nebo anglických názvů.

Každé cizojazyčné slovo (mimo latinského) musí být vysvětleno česky, příp. latinsky.

Příprava rukopisu

Text původní práce se rozděluje do oddílů: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze. U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuze). Jiné typy článků, jako např. editorial, přehledný referát, krátká sdělení a kazuistiky vyžadují jiné členění.

Název: Musí být výstižný a stručný, optimálně v rozsahu 5–6 slov. Jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu.

Titulní strana: Titulní strana musí obsahovat (1) stručný a výstižný název článku; (2) zkratku křestního jména a příjmení autora či autorů; (3) název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (na první místo uvádějte lékařskou fakultu, poté FN); (4) jméno a adresu autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (vč. e-mailové adresy); (5) uvedení zdrojů podpory formo u poskytnutých grantů, přístrojového vybavení nebo léků a poděkování soukromým osobám.

Souhrn a klíčová slova: Druhá strana má obsahovat souhrn (ne delší než 150 slov u nestrukturovaného souhrnu a 250 slov u strukturovaného souhrnu, který je vyžadován u Původních prací). Souhrn musí seznamovat s cílem studie, základními postupy, hlavními zjištěnými fakty (pokud možno, uvádějte konkrétní údaje a jejich statistickou signifikanci) a se základními závěry. Musí zdůraznit nové a důležité aspekty práce. Strukturovaný souhrn musí obsahovat následující součásti: Cíl, Soubor a metodika, Výsledky, Závěry. Pod souhrnem autor uvede 3 až 10 klíčových slov nebo krátkých slovních spojení. Při volbě klíčových slov autoři vyjdou z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov pak odvodí od anglické verze. Redakce požaduje, aby autoři poskytli i kvalitní anglickou verzi názvu práce, souhrnu a klíčových slov. Pokud se v abstraktu vyskytují specializované a neobvyklé výrazy, je vhodné uvést v české verzi abstraktu v závorce anglický termín (pokud je autorovi znám). V souhrnu ani klíčových slovech nepoužívejte zkratky!

Text článku:

 • dejte prosím pozor na automatické přepisování textu (zejména u cizích slov a jmen)
 • pokud v textu upozorňujete na práci, kterou napsalo více autorů, vkládejte et al (např. „Autoři Jones et al poprvé popsali…“)
 • číslovky do devíti vypisujte slovem, od 10 číslem
 • nepoužívejte automatické odkazy (na tabulky, obrázky, literaturu)

Literatura: Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v hranaté závorce [1], více zdrojů oddělujte čárkou, bez mezer – viz [3,26] nebo [25–27]. V textu je třeba uvést všechny odkazy na literaturu. Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru. Názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus. Tento seznam můžete získat na webové adrese (http://www.nlm.nih.gov/). Citujte i číslo vydání. Práce publikované v České a slovenské ne urologii a neurochirurgii citujte jako Cesk Slov Neurol N. Vyvarujte se odkazů na abstrakta. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „v tisku“; autoři musí získat písemné povolení k citaci takové práce a dále ověření, že práce byla skutečně přijata k publikaci. Informace z nabídnutých, ale dosud neakceptovaných rukopisů musí být v textu citovány jako „nepublikované sdělení“, a to s písemným souhlasem zdroje. Vyvarujte se citací osobních sdělení, pokud nejsou jediným zdrojem důležité informace, kterou nelze získat z jiných veřejných zdrojů – v tomto případě uveďte v textu v závorce jméno osoby a datum sdělení. Pro vědecká sdělení musí autoři získat písemný souhlas a ověření správnosti od zdroje osobního sdělení.

Články v časopisech

1. Standardní článek v časopisu:

Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996;124(1):980–3. doi: xxxx.

Více než 3 autoři – uveďte první 3 autory, následované et al.

Parkin DM, Clayton D, Black RJ, et al. Childhood – leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow‑up. Br J Cancer 1996;73(1):1006–12. doi: xxxx.

 

2. Organizace jako autor:

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996;164(5):282–4.

 

3. Články přijaté do tisku

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press 2016.

Knihy a jiné monografie

 

4. Osoba/y jako autor/ři:

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany, NY: Delmar Publishers 1996.

 

5. Kapitola v knize:

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press 1995:465–78.

 

6. Sborník z konference

Kimura J, Shibasaki H, eds. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15– 19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

 

7. Abstrakt

Roxburgh J, Cooke RA, Deverall P et al. Haemodynamic function of the carbomedics bileaflet prosthesis [abstract]. Br Heart J 1995; 73 (Suppl 2): P37.

 

8. Časopisecký článek v elektronickém formátu

Morse SS. Factors in the emergency of infectious diseases. Emerg Infect Dis 1995 Jan-Mar; 1(1). Available from URL: www.cdc.gov/nciod/EID/vol1no1/morse.htm (accessed 5 Jun 1998).

 

9. Elektronický materiál

Košťálová M. Screening afázie: MASZcz. [accessed 2016 Jan 4]. Dostupné z URL: http://www.fnbrno.cz/nemocnice-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305.


Formáty prací

Redakce přijímá rukopisy následujících formátů: Editorial (pouze vyžádané), původní práce, přehledné referáty, sdělení z klinické praxe, kazuistiky, dopisy redakci a dále krátká sdělení charakteru recenzí, zpráv ze sjezdů, nekrologů a jubileí apod.

Původní práce přinášejí nové výsledky vlastní vědecké práce z oblasti klinického i základního výzkumu (s klinickou relevancí) v rozsahu maximálně 10 stran vlastního textu (bez titulní strany, abstraktu a literatury – přibližně 2 500 slov), doprovázené maximálně 8 přílohami charakteru tabulek, grafů či obrázků. Musí obsahovat všechny výše uvedené části (Úvod, Soubor a metodika, Výsledky, Diskuze, Literatura). Za původní práce budou považovány práce experimentální, metodologické (zavedení diagnostické nebo léčebné metody či operačního přístupu jen pokud je originální) a klinické (prospektivní studie s jasným designem, kontrolované, optimálně randomizované), a to vždy na dostatečně rozsáhlém souboru a sledovaném po dostatečně dlouhou dobu, umožňující dospět k validním výsledkům.

Přehledné referáty jsou přijímány v rozsahu do 10 stran textu. Jejich výběr podléhá rozhodnutí redakce.

Krátká sdělení a Kazuistiky přinášejí klinické, metodologické i experimentální práce pilotního charakteru na malých souborech, zejména retrospektivní, nebo zaměřené na popis a sdělení zkušeností s novou, ale neoriginální diagnosticko u či léčebnou metodou, popisy zajímavých případů. Musejí obsahovat abstrakt, přípustný rozsah bez titulní strany a abstraktu je 6 stran (přibližně 1 500 slov), 10 citací a 4 přílohy.

Dopisy redakci přinášejí odborná sdělení, reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v neurologii a neurochirurgii a postřehy v rozsahu maximálně 2 stran bez příloh.

Zasílání rukopisů

Rukopis zašlete v písemné tištěné formě (1 exemplář textové části včetně tabulek a legend a 1 kopii všech obrazových příloh) a současně i v elektronické podobě (text, tabulky a legendu ve formátu Microsoft Word, tabulky a legendy k obrazovým přílohám ve zvláštním souboru, grafické a obrazové přílohy ve formátu tiff nebo jpg, každá jako samostatný soubor) na CD či DVD na adresu redakce. Rukopis musí být doprovázen průvodním dopisem, podepsaným všemi spolu autory. Tento dopis musí obsahovat: (1) informace o předchozí nebo duplikátní publikaci práce nebo její jakékoliv části, jak bylo uvedeno v tomto dokumentu výše; (2) prohlášení, týkající se finančních nebo jiných závazků, které by mohly vést ke konfliktu zájmů; (3) prohlášení, že rukopis byl přečten a schválen k publikaci všemi spolu autory a že byly splněny požadavky na autorství uvedené výše v tomto dokumentu; (4) jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu autora pověřeného k jednání s ostatními spolu autory o korekturách a konečném schválení publikace; (5) formát práce (přehledný referát, původní práce, krátké sdělení, kazuistika) a rozsah abstrakta a textu (bez literatury) udaný počtem slov. K článku lze přidat video, a to ve formátech FLV, AVI, WMV, MPG, MPEG.

V případě, že elektronická forma práce včetně grafických a obrazových příloh nepřesahuje rozsahem 4 MB, existuje možnost odeslat elektronicko u verzi celé práce jako přílohu e-mailu na elektronicko u adresu redakce: csnn@fnbrno.cz; v tomto případě pak stačí pošto u odeslat pouze jeden vytištěný exemplář rukopisu (včetně obrazových příloh) s doprovodným dopisem. V dopise mají být uvedeny všechny další informace, které mohou být nápomocné redakci, např. o jaký typ práce se jedná. K rukopisu je třeba přiložit kopie všech písemných souhlasů s reprodukcí dříve publikovaných materiálů, užitím ilustrací nebo materiálu identifikujícího osoby, stejně jako jména osob, které k práci přispěly.

Korektury musí být vráceny zpět na adresu redaktorky do tří dnů, jinak bude článek schválen a podepsán k tisku pouze vedoucím redaktorem.


prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN
redakce České a slovenské neurologie a neurochirurgie
Neurologická klinika
LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e‑mail: csnn@ambitmedia.cz

 

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Prohlašuji, že text a pojmenování příloh (obrázky, tabulky, grafy) odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory.
 3. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 4. Prohlašuji, že jsem klíčová slova převzal z doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. České znění klíčových slov jsem odvodil od anglické verze.

 5. Prohlašuji, že jsem ve své práci citoval relevantní články publikované v ČSNN.
 

Oznámení o copyrightu

ČLS JEP©

 

Prohlášení o soukromí

Použitím těchto stránek souhlasíte se sběrem, použitím a sdělováním Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné k realizaci recenzního řízení (u recenzentů) nebo k publikování Vámi vložených příspěvků (u autorů).
Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro výše uvedené účely.