Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze

David Bludovský, David Štěpánek, Martin Kulle, Milan Choc, Vladimír Přibáň

Abstrakt


Cíl: Cílem naší práce bylo ověřit vztahy mezi subjektivními obtížemi, klinickým nálezem a obrazem na magentické rezonanci (MR) u pacientů, kteří byli operováni pro symptomatickou lumbální spinální stenózu (LSS), a možnost jejich použití při rozvaze k operačnímu řešení.

Soubor a metodika: Do studie byli zařazeni pacienti operovaní pro lumbální spinální stenózu v letech 2009 – 2010. Subjektivní obtíže jsme hodnotili pomocí Oswestry Disability Index (ODI), klinické symptomy klasifikací modifikovaným Skóre neurologického postižení pro lumbální spinální stenózu (mNIS-LSS). Na MR jsme měřili plochu kanálu páteřního, plochu durálního vaku a sedimentační klasifikaci. Korelační analýzou na hladině významnosti p<0,05 jsme otestovali vztahy mezi jednotlivými kategoriemi.

Výsledky: Zařazeno bylo 61 pacientů s mediánem věku 67 let. Medián hodnot ODI byl 48. Celkem jsme hodnotili 162 spinálních segmentů. Korelační koeficienty pro kategorie ODI, mNIS-LSS a grafických nálezů byly nižší než 0,5. Korelační koeficienty vyšší než 0,5 byly mezi jednotlivými způsoby měření LSS na MR zobrazení.

Závěry: Ve skupině pacientů indikovaných k operačnímu výkonu pro symptomatickou lumbální spinální stenózu jsme neprokázali statisticky významný vztah mezi subjektivními obtížemi pacienta, neurologickým nálezem a MR zobrazením. Statisticky významné korelace jsou mezi zvolenými technikami měření LSS na MR. Pro běžné užití je nejsnazší z nich je sedimentační klasifikace podle Schizase.

Klíčová slova


lumbální spinální stenóza; bederní páteř; magnetická rezonance; chirurgická léčba

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.


Cesk Slov Neurol N 2017; 80/113