Postavenie neoadjuvantnej terapie v multimodálnej liečbe karcinómu rekta- klinické výsledky

Ivana Krajčovičová,PhD

Abstrakt


Bola vykonaná retrospektívna analýza dvoch modalít predoperačnej  liečby u pacientov s karcinómom rekta v II. a III. klinickom štádiu, liečených na Klinike radiačnej onkológie OÚSA a SZU v Bratislave od januára 1999 do januára 2008. Pacienti boli liečení krátkodobou predoperačnou rádioterapiou (96pacientov) v celkovej dávke 25 Gy( po 5 Gy v 5 frakciách) a  následne operovaní priemerne do 5 dní. Dlhodobou predoperačnou rádioterapiou (55pacientov) s alebo bez chemoterapie (na báze 5-FU)  boli liečení pacienti do celkovej dávky  50,4 Gy po 1,8-2,0 Gy. Táto skupina pacientov podstúpila následnú operáciou do 4-8 týždňov po ukončení liečby. Pacienti pri  oboch  spôsoboch liečby boli ožarovaní za rovnakých podmienok na lineárnom urýchľovači 6-18 MV X lúčmi, 3-D konformnou rádioterapiou, technikou- 3 konvergentných polí alebo BOX technikou. Analyzovali sme vplyv oboch modalít na typ operácie, downstaging, patologickú kompletnú remisiu ( pCR),  výskyt lokálnych  recidív (LR), vzdialených metastáz, toxicitu, celkové prežívanie (OS) a bezpríznakové prežívanie (DFS) podľa štádia ochorenia. Dlhodobou liečbou bolo liečených  štatisticky významne viac pacientov vo vyššom štádiu ako  krátkodobou rádioterapiou ( p= 0,000002<0,05). Všetky naše výsledky je potrebné vziať do úvahy v tejto súvislosti. Downstaging  ako aj  pCR  boli dosiahnuté iba u pacientov liečených dlhodobou predoperačnou liečbou. Vo výskyte LR, vzdialených metastáz, toxicity, OS ako i DFS nebol štatisticky významný rozdiel medzi dlhodobou a krátkodobou liečbou. Štatisticky významne lepšie výsledky  vo výskyte LR, vzdialených metastáz,  OS ako i DFS boli v skupine s dlhodobou predoperačnou chemorádioterapiou ako v skupine so samostatnou rádioterapiou. Naše výsledky v zhode s porovnávanými randomizovanými štúdiami poukazujú na výhody dlhodobej predoperačnej  rádiochemoterapie v liečbe pacientov s pokročilým karcinómom rekta. Podľa prebiehajúcich štúdií sa črtá nový spôsob predoperačnej krátkodobej  rádioterapie v kombinácii s chemoterapiou a operáciou po 4 týždňoch od ukončenia liečby.


Klíčová slova


karcinóm rekta; neoadjuvantná liečba

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.