Klinicka onkologie

Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Klinická onkologie?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Instrukce pro autory

 

I. OBECNÉ INFORMACE

 • Časopis Klinická onkologie přijímá k publikaci originální práce, přehledové články, kazuistiky a ostatní rukopisy (aktuality, informace, dopisy redakci, diskuze, sdělení, zprávy ze sjezdů, recenze knih a další oznámení).
 • Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Podmíněně lze publikovat poznatky, které byly publikovány v nerecenzované formě anebo formou abstrakt.
 • Přijímány jsou články v češtině, slovenštině a v angličtině.
 • Články a ostatní příspěvky zasílejte prostřednictvím on-line redakčního systému dostupného na adrese http://redakce.ambitmedia.cz/ko. Obdržení článku je redakcí potvrzeno automatickou korespondencí, pakliže se tak do 2 pracovních dnů nestane, prosíme, kontaktujte redakci (barbora.kovarova@ambitmedia.cz nebo klinickaonkologie@mou.cz) k ověření situace. V systému budete moci po přihlášení se svým uživatelským jménem a heslem sledovat, v jakém stadiu redakčního zpracování se Váš příspěvek nachází. Poté Vám také bude e-mailem sdělen výsledek recenzního řízení.
 • Materiály převzaté z jiných pramenů a publikací moho u být publikovány jen s písemným souhlasem vlastníka autorských práv (nejčastěji nakladatelství, které publikaci vydalo).
 • Články k publikaci jsou vybírány výkonnou redakční radou jednou měsíčně. Každý rukopis originální práce, přehledové práce a kazuistiky je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita. Pro přijetí manuskriptu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.
 • Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství Ambit Media, a.s., článek v pdf souboru ke korektuře chyb podle ČSN 88 0410. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.
 • Příprava rukopisu vychází z příslušných ČSN a musí splňovat pravidla pro publikování v biomedicínských časopisech stanovených organizací ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors).


 

II. PŘÍPRAVA PŘÍSPĚVKU

Články musí být vytvořeny v textových editorech programů Microsoft Word nebo OpenOffice, alternativně lze zvolit jiný editor a uložit soubor ve formátu RTF. 

1.  Název příspěvku / Title

Stručný a výstižný název práce v českém, nebo slovenském, jazyce a anglický překlad názvu. Pokud je primárním jazykem angličtina, připravte český, nebo slovenský, překlad názvu práce. Podobně postupujte i v případě souhrnu.


2.   Souhrn (abstrakt) / Summary.

Souhrn je vyžadován pouze u původní práce, přehledu a kazuistiky, a to o rozsahu 200–300 slov.  Přípravě souhrnu věnujte obzvlášť velkou pozornost. Reprezentuje Váš příspěvek v databázi PubMed a často rozhoduje o tom, zda si čtenář přečte článek celý.

Souhrn musí být rozčleněn na tyto části:

a) Východiska,

b) Materiál a metody nebo Soubor pacientů a metody, u přehledových článků Cíl, u kazuistiky Pozorování nebo Případ,

c) Výsledky (pouze u původní práce),

d) Závěr (není nutné u přehledové práce).

Anglický souhrn (Summary) musí korespondovat s výše uvedeným vnitřním členěním, tj. musí být rozdělen na:

a) Backgrounds,

b) Materials and Methods nebo Patients and Methods, nebo Purpose (u přehledových článků), Case nebo Observation (u kazuistik),

c) Results,

d) Conclusion (není nutné u přehledové práce).

V nezbytném případě a na požádání je redakce schopna zajistit překlad názvu a souhrnu do angličtiny.


3.  Klíčová slova / Key words.

Minimálně musí být zadána 3 a maximálně 8 klíčových slov. Minimálně 3 klíčová slova, která nejlépe vystihují problematiku a obsah Vaše příspěvku, je nutné vybrat z databáze klíčových slov Medical Subject Headings (MeSH), http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html, a jejich českého překladu MeSH-CZ, http://www.medvik.cz/medvik/search_titles.do?source=mesh. Doporučujeme Vám, abyste česká klíčová slova vybírali až poté, co budete mít určena anglická klíčová slova (key words). Přestože je žádoucí, aby všechna klíčová slova pocházela z databáze MeSH, ne vždy to je možné. Proto dalších až 5 klíčových slov si můžete zvolit sami. Vždy však v databázi MeSH ověřte, že Vámi zvolené klíčové slovo, zejména to v angličtině, nemá v databázi MeSH jiný význam, než pro který jste si ho zvolili!

 

4.  Podporující agentury a sponzoři / Contributors and Supporting Agencies.

Uveďte případné poděkování grantovým agenturám, sponzorům, nadacím nebo soukromým společnostem, podporujících Vaši práci. Jako příklad uvádíme formulaci: „Práce byla realizována za podpory Interní grantové agentury MZ ČR (IGA MZ ČR) pod grantovým číslem NS/10357-3.“ V angličtině: „This study was supported by the following research programme of the Internal Grant Agency, Ministry of Health of the Czech Republic: NS/10357-3.“


5. Vlastní text rukopisu / Manuscript.

Uspořádaný a výstižný text rukopisu pište ve dvojitém řádkování a všechny stránky číslujte. Doporučené písmo: Times New Roman, 12 bodů. Maximální rozsah pro kazuistiky je omezen na 5 stran (s možností 5 různých příloh nad rámec textu, např. obrázky, tabulky), ostatní rukopisy na 3 strany (s použitím pouze 1 fotografie či tabulky). Původní a přehledové práce nemají rozsah rukopisu omezen, rukopis původní práce musí být opět členěn na: a) Východiska nebo Úvod, b) Materiál a metody nebo Soubor pacientů a metodyy, c) Výsledky, d) Diskuze, e) Závěr. V části b) musí být zmíněn informovaný souhlas a/ nebo schválení etickou komisí. V případě práce s laboratorními zvířaty musí být navíc uvedeno, že projekt splňoval normy pro práci s laboratorními zvířaty a byl schválen příslušnou komisí pro práci s laboratorními zvířaty. Rukopis přehledové práce a kazuistiky nemusí mít závazné vnitřní členění, doporučujeme ho však uvést Úvodem a dále rozčlenit do logických kapitol.

Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce [ ], seřazené v návazném pořadí. Nestandardní zkratky vysvětlete již při prvním po užití. Při psaní textu neukončujte každý jeho řádek enterem, nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.

 

6. Poděkování / Acknowledgements.

Uveďte případné poděkování spolupracovníkům, kteří nejsou mezi spoluautory příspěvku.


7. Literatura / References

Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMed. Citace seřaďte ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. V citaci uvádějte všechny autory při počtu do tří. Při větším počtu autorů vypiště první tři a následně použijte zkratku: „et al“. Na konci citace označte stránky. Práce v tisku a/ nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací.

Formát citací – příklady.

       Originální a přehledové práce:

 1. Zitterbart K, Kadlecová J, Zavřelová I et al. Pilotní studie exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu: možný podíl p53-homologního proteinu s potenciálním prognostickým významem v tumorigenezi embryonálních nádorů CNS. Klinická onkologie 2006; 19(4): 228–233.
 2. Nielsen T, Hsu F, Jensen K et al. Immunohistochemical and clinical characterization of the basal-like subtype of invasive breast carcinoma. Clin Cancer Res 2004; 10(16): 5367–5374.
 3. Brdička R, Bruchová H. Vznika a rozmach čipových technologií. Klinická onkologie 2006; 19(Suppl 2): 331–332.

       Knihy a kapitoly z knih:

 1. Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303–310.
 2. Kozler P (ed.). Intrakraniální nádory. 1. vyd. Praha: Galén 2007.

       Článek ve sborníku:

 1. Baselga J, Rothenberg ML, Tabernero J. TGF-ß1, pSMAD and TGFß-related markers in Patients with advanced metastatic cancer. Abstract 3638. Proc Amer Assoc Cancer Res 2006; 47: 854.
 2. Lukešová M, Vašíčková P, Macháčková E et al. Charakterizace intragenových delecí BRCA1 genu detekovaných metodou MLPA u pacientek s dědičnou predispozicí ke vzniku nádoru prsa a ovaria. Abstrakt 191. In: Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty. Brno, 11.–13. května 2006.

       Článek v tisku:

 1. Tian D, Araki H, Stahl E et al. Signature of balancing selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. In press 2002.

       CD-ROM/DVD:

 1. Anderson SC, Poulsen KB. Anderson's electronic atlas of hematology [CD-ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2002.

       Monografie na internetu:

 1. Foley KM, Gelband H (eds). Improving palliative care for cancer [monograph on the Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/.

       Internetové stránky: 

 1. Linkos.cz [internetová stránka]. Česká onkologická společnostČLS JEP, Česká republika; c2000-06 [aktualizováno 16. prosince 2006; citováno 2. ledna 2007]. Dostupné z: http://www.linkos.cz.
 2. Svod.cz [internetová stránka]. Český národní webový portál epidemiologie nádorů. Masarykova univerzita, Česká republika; c2006, [aktualizováno 17. dubna 2007; citováno 17. dubna 2007]. Dostupný z: http://www.svod.cz.
 3. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

Podrobný výčet příkladů citací naleznete na internetových stránkách Národní lékařské    knihovny USA (US National Library of Medicine). Z těchto stránek jsme rovněž čerpali některé z výše uvedených vzorů.

Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Klinická onkologie.Citovanost prací z Klinické onkologie je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu. Podrobnou databázi článků našeho časopisu Klinická onkologie naleznete na internetových stránkách www.linkos.cz, v sekci archiv. K tomuto požadavku bude přihlíženo i při recenzích.

 

8. Obrázky, grafy, tabulky, schémata, fotografie

Obrazové přílohy mějte pro následující vkládání připraveny v samostatných souborech ve formátech tiff (tif), eps nebo jpg s minimální kompresí (nevkládejte do Wordu či Power Pointu), číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba mít v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 300 dpi, a to v min. šířce 1 500 pixelů. Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word/OpenOffice či MS Excel. Podobně grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel) včetně zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA a další) vkládejte v běžných vektorových formátech (např. emf, wmf, svg apod.), v žádném případě je nezasílejte ve formátu MS Word! Pokud velikost všech obrázků přesáhne 15 MB, je třeba redakci kontaktovat a domluvit se na vhodném způsobu předání materiálů. Názvy a popisy obrázků, grafů, tabulek, schémat a fotografií se vkládají do patřičného pole v elektronickém redakčním systému. Pokud je potřeba detailnějších popisů a vysvětlivek, např. když byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice, písmena, atd.,  pak musí být uvedeny za vlastní text rukopisu nebo v samostatném souboru.


 

III)   VKLÁDÁNÍ PŘÍSPĚVKU DO REDAKČNÍHO SYSTÉMU

Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá v 5 krocích, kterými Vás systém sám provede. Před vložením příspěvku, mějte připraveny všechny požadované podklady podle pokynů pro autory a níže uvedených instrukcí. Pro vracení se zpět v jednotlivých krocích nepoužívejte tlačítko Zpět v prohlížeči, ale klikněte na název předchozího kroku v seznamu 5 kroků pod nadpisem v aplikaci.

Před vložením příspěvku do redakčního systému rozdělte svůj příspěvek do dvou souborů: první, který bud obsahovat: název práce, autory, souhrn, klíčová slova, podporující agentury (viz body 1 až 5 v části "Příprava příspěvku"); druhý, který bude obsahovat opět název a dále vlastní text příspěvku, poděkování a literaturu (viz body 6 až 7 v části "Příprava příspěvku")! Pojmenování obou souborů je na vašem uvážení.

Postup vkládání příspěvku je následující:

Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali, a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.

 • Zadejte do internetového vyhledávače adresu http://redakce.ambitmedia.cz/ a najděte v nabídce našich časopisů titul Klinická onkologie.
 • Klikněte na link REGISTROVAT a vyplňte registrační formulář. Po vyplnění formuláře je nutné kliknout na modré políčko Registrovat pod formulářem.
 • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla.
 • Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.
 • Pokud jste již zaregistrováni, můžete v nabídce časopisů pod titulem Klinická onkologie rozkliknout link ZOBRAZIT ČASOPIS, následně na pravé liště domovské strany časopisu naleznete políčka k zadání uživatelského jména a hesla.
 • Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link [Nový příspěvek].
  • Příspěvek je také možné vložit po kliknutí na link Autor po levé straně, který odkazuje na stránku určenou pro přehled aktivních příspěvků.
  • Níže na této straně je v části Můj účet možné upravit si svůj profil, změnit si své heslo nebo se odhlásit.

Vložení příspěvku se skládá z 5 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT INFORMACE O PŘÍSPĚVKU, 4. NAHRÁT PŘÍLOHY, 5. POTVRZENÍ.

Krok 1. Zahájení příspěvku

Zvolte hlavní jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím 5 prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku

V tomto kroku nahrajte do systému soubor, který obsahuje pouze název a vlastní text Vašeho příspěvku, tj. který neobsahuje jména autora, spoluautorů a jejich pracovišť, souhrn (abstrakt) ani klíčová slova. K vložení těchto údajů budete systémem vyzváni později. Jména autorů zde nesmí být uvedena proto, aby byla zajištěna anonymnost následného recenzního řízení. Doporučujeme také ve „Vlastnostech“ postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce domumentu. Přílohy k manuskriptu (např. obrázky, tabulky a další) bude možné do systému uložit v příštích krocích.

Na této stránce klikněte na Procházet (nebo Vybrat soubor), čímž otevřete okno sloužící pro nalezení souboru s příspěvkem na harddisku Vašeho počítače. Najděte soubor, který chcete odeslat a označte ho. V okně pro výběr souboru klikněte na Otevřít, tím dojde k umístění jména souboru na tuto stránku. Na této stránce klikněte na Nahrát, tím se soubor z Vašeho počítače nahraje do časopisu a bude přejmenován v souladu s pravidly časopisu. Jakmile byl příspěvek nahrán, klikněte na Uložit a pokračovat dole na této stránce.

Krok 3. Vložení informací o příspěvku

Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.

Klikněte na PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ STŘET ZÁJMŮ a vyberte pravdivou variantu textu o Vašem střetu zájmů (1A nebo 1B – lze vybrat pouze jednu variantu) a variantu textu o Vašem podílu na publikaci  (2A až 2I – lze vybrat i více variant) a vložte je do pole Střet zájmů a podíl autora . (Po kliknutí na odkaz „Pravidla upravující střet zájmů“ se Vám nabízené varianty textu otevřou v nové záložce Vašeho internetového prohlížeče. Text lze následně kopírovat tak, že si ho označíte do bloku myší a současným stisknutím kláves CTRL+C jej zkopírujete do paměti počítače. Po návratu zpět do okna „Střet zájmů“ vložíte tento text zde, a to tak, že současně stisknete klávesy CTRL+V. Pole Střed zájmů pak například může vypadat takto:

1A) Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nemám žádný střet zájmů.

2D) Přímá práce s pacienty / subjekty

2F) Statistická analýza dat

Až poté se do systému samostatně vkládají: stručný a výstižný název práce, souhrn a klíčová slova. Po změně jazyka formuláře na English je požadováno také anglické znění názvu práce (Title), abstraktu  a klíčových slov (Key words). Postup viz výše.

Krok 4. Nahrání příloh

V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky (ve formátech doc, xls), grafy (nejlépe xls nebo jiný editovatelný formát), obrázky (jpg ve vysokém rozlišení), schémata (v editovatelném formátu).

Krok 5. Potvrzení příspěvku

Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor, kterého jste ve 3. kroku označili jako tzv. hlavní kontakt, obdrží emailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.

V tomto kroku je také možné přidat komentář pro editora.

IV. ZÁVĚREM

V případě jakýchkoli dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: veronika.hrabalova@ambitmedia.cz nebo klinickaonkologie@mou.cz, případně na telefonu +420 533 337 308. Těšíme se na spolupráci.

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Prohlašuji, že příspěvek je určen pro otištění v časopisu Klinická onkologie. Jedná se o práci, která v daném rozsahu nebyla dosud našim autorským týmem publikována v recenzovaném časopisu ani není v současnosti zaslána do jiného časopisu k posouzení.

 2. Text odpovídá požadavkům uvedeným v Instrukcích pro autory, které se nachází na stránce O časopisu. Pokud tomu tak není, nebude příspěvek přijat do recenzního řízení!

 3. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu (tj. jedná se o původní či přehledovou práci nebo kazuistiku), byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.

 4. Potvrzuji, že již mám připraven anglický předklad názvu příspěvku, souhrnu a klíčových slov. Anglická klíčová slova byla vybrána z databáze Medical Subject Headings (MeSH), přesně dle Instrukcí pro autory.

 5. Potvrzuji, že všichni spoluautoři příspěvku souhlasí s jeho finální podobou, která bude nyní vložena do redakčního systému, a souhlasí s jeho zasláním do časopisu Klinická onkologie.

 

Prohlášení o soukromí

Použitím těchto stránek souhlasíte se sběrem, použitím a sdělováním Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné k realizaci recenzního řízení (u recenzentů) nebo k publikování Vámi vložených příspěvků (u autorů).
Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro výše uvedené účely.