Metastáza do lymfatických uzlín na krku pri neznámom primárnom tumore

Barbora Uhliarová, Marcela Navrátilová, Vladimír Čalkovský, Andrej Hajtman

Abstrakt


Úvod: Metastáza (MTS) do lymfatických uzlín (LU) na krku pri neznámom primárnom tumore sa diagnostikuje u 5% pacientov s malígnym nádorom hlavy a krku. V manažmente pacientov s MTS do LU na krku je vždy potrebné komplexné pátranie po okultnom nádore. Detekcia origa umožňuje cielenú špecifickú liečbu, čo výrazne zlepšuje prognózu choroby.

Materiál a metodika: Retrospektívna analýza pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UK JLF a UNM v Martine od januára 2012 do septembra 2017 pre MTS do LU krku pri neznámom primárnom tumore. Zamerali sme sa na diagnostický postup a úspešnosť detekcie primárneho tumoru.

Výsledky: V súbore bolo 40 pacientov, priemerný vek 59,4±1,5 rokov (35-78 rokov). CT vyšetrenie aj panendoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii sa vykonalo u všetkých pacientov. Ipsilaterálna tonzilektómia sa realizovala u 34 (80%). U zvyšných 6 sa TE neindikovala – u 2 sa zistilo origo pri panendoskopickom vyšetrení a u 4 bola vykonaná TE v minulosti. Odber slepých vzoriek z nosohltana, koreňa jazyka a piriformného recesu na histopatologické vyšetrenie sa vykonalo u 38 pacientov (95%). PET/CT vyšetrenie sa indikovalo u 12 pacientov (30%). Primárny nádor sa nezobrazil ani u jedného z nich.

Po realizovaných vyšetreniach sa origo diagnostikovalo u 21 (52,5%). U 16 (40%) sa primárny nádor našiel v hornom aerodigestívom trakte, u 5 (12,5%) sa primárny nádor nachádzal mimo ORL oblasť. U 19 (47,5%) sa nepodarilo origo identifikovať.

Záver: Aj napriek využitiu dostupných zobrazovacích a endoskopických metód, nie je možné primárny tumor vždy identifikovať. 


Klíčová slova


metastáza do lymfatických uzlín na krku, neznámy primárny tumor, diagnostika, PET/CT, panendoskopia

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.