Thiazolidindiony ovlivňují úroveň exprese ABC transportérů na buňkách karcinomu plic

Martin Klabusay, Slaven Erceg, Anna Konieczna, Věra Nováková, Jiřina Medalová

Abstrakt


ABC transportní proteiny odpovědné za MDR intenzivně pumpují různá xenobiotika z buňky ven skrze buněčnou membránu a snižují tak účinek léků. Karcinom plic je vedoucí příčinou úmrtí mezi všemi typy nádorů v České republice se stále rostoucí incidencí. Ciglitazon, rosiglitazon a troglitazon jako thiazolidindiony patřící do rodiny agonistů PPAR-g (dříve používány pro léčbu diabetes mellitus 2. typu) byly testovány v této práci, zda působí změnu exprese ABC transportérů u buněk adenokarcinomu plic. Byl studován účinek těchto agonistů na transkripci následujících ABC transportérů: multidrug resistance protein 1 [MDR1], multidrug resistance-associated protein 1 [MRP1] a breast cancer resistance protein [BCRP].

Na buněčných liniích HL60 a také HL60-MDR1, HL60-MRP1 a PLB-BCRP bylo ověřeno pomocí cytotoxického testu WST-1, které thiazolidindiony jsou substráty ABC transportérů.  Byl zmapován vliv zmíněných agonistů PPAR-g na expresi mRNA ABC transportérů na buněčných liniích A549 a HEK293 pomocí kvantitativní RT-PCR v reálném čase.

Všechny tři thiazolidindiony jsou substráty minimálně jednoho ze studovaných ABC transportérů. Aktivace receptoru PPAR-g koreluje s aktivací nádorového supresoru PTEN, který je zapojen do signální dráhy PI3K/Akt. Prokázali jsme, že rosiglitazon a troglitazon výrazně inhibují expresi mRNA transportéru MDR1. Naproti tomu exprese transportérů MRP1 po ovlivnění rosiglitazonem a exprese transportérů MDR1 po ovlivnění ciglitazonem je aktivována.


Klíčová slova


Mnohočetná léková rezistence; ABC transportér; signální dráha PI3K/Akt; agonisté PPAR-gama

Full Text:

Bez názvu

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.