PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NITROŽILNÍ LÉČBY V ONKOLOGII A TOLERANCE DLOUHODOBÝCH ŽILNÍCH VSTUPŮ

Jan Jokl, Kateřina Slováčková, Viktor Maňásek, Vladimír Maňásek

Abstrakt


a)      Východiska: Tento příspěvek se zabývá problematikou psychiky pacientů v průběhu nitrožilní léčby.  Jelikož jakýkoliv zásah do fyzické integrity jedince se nutně musí odrazit i v jeho psychické rovině, rozhodli jsme se provést průzkum, zabývající se tolerancí nitrožilní léčby u onkologicky nemocných. Zvláště jsme se pak zaměřili na snášenlivost  dlouhodobých žilních vstupů. 

b)      Soubor pacientů a metody: Cílem  této studie bylo deskriptivně popsat  povědomí pacientů o způsobu podání parenterálních léčiv, rizicích při aplikaci a rozdílech mezi podáním léčiv do centrálního a periferního řečiště.  Ke sběru dat byl sestaven vlastní dotazník, který obsahoval 21 otázek. Následně byl rozdán pacientům na onkologickém oddělení a stacionáři onkologických ambulancí v nemocnici Nový Jičín. Pacienti podepsali informovaný souhlas se sběrem dat.  V rámci analýzy dat pak bylo použito 100 validních dotazníků.

c)      Výsledky: Výsledky studie obecně poukazují na to, že pacienti nesnášejí žilní odběry a nitrožilní léčbu optimálně. Nemocní,  kteří nějakou formu žilního vstupu mají, s ním jsou většinou spokojeni a vstup tedy plní svůj cíl, tedy maximální komfort pacienta.

d)      Závěr: Z výsledků je  patrné, že většina pacientů sice o možných alternativách aplikace parenterálních léčiv ví, nicméně jejich informace jsou o této problematice nedostatečné. Valná většina pacientů by zavedení dlouhodobého vstupu doporučila ostatním pacientům. 


Klíčová slova


cévní vstupy, nitrožilní podání, psychologická adaptace, snášenlivost léčiv

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.