Triple negativní karcinom prsu

Jiří Navrátil, Pavel Fabian, Markéta Palácová, Katarína Petráková, Rostislav Vyzula, Marek Svoboda

Abstrakt


Východiska: Karcinomem prsu každoročně onemocní v ČR okolo 6500 žen, z toho skoro 1000 žen právě triple negativním (trojitě negativní, TNBC) subtypem. Triple negativní karcinom prsu charakterizuje chybění exprese alfa estrogenových, progesteronových a HER2 receptorů. V převážné většině se jedná o nízce diferencované karcinomy, většina patří do basal-like podskupiny, definované původně pomocí DNA čipů. Klinicky se vyznačují vyšší agresivitou, častějším vznikem lokálních recidiv a orgánových metastáz. Častěji se vyskytují u mladších žen a bývají spjaty s výskytem dědičných forem karcinomu prsu způsobeným patogenní mutací v BRCA1 genu, vzácněji i  BRCA2. Cíl: Cílem tohoto přehledového článku je podat ucelené informace o současných poznatcích o TNBC. Práce shrnuje informace o epidemiologii a etiopatogenezi tohoto onemocnění, popisuje rizikové faktory jak pro sporadickou, tak i hereditární formu TNBC, řeší histopatologickou a molekulární klasifikaci TNBC, a uvedené charakteristiky dává do souvislosti s léčbou a predikcí vývoje onemocnění. Článek se rovněž zabývá novými protinádorovými léky, testovanými u  TNBC. Závěr: Triple negativní karcinom prsu představuje heterogenní skupinu onemocnění se stále omezenými léčebnými možnostmi. Klíčem k dalšímu posunu v terapii je detailní poznání jeho klinické a molekulární rozmanitosti a identifikace prediktivních biomarkerů. Další zlepšení výsledků terapie TNBC nelze očekávat dříve, než bude nalezena cílená terapie tohoto onemocnění.


Klíčová slova


karcinom prsu - triple negativní karcinom prsu – BRCA mutace – chemoterapie – basal-like – přehledový článek

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.